Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:8 KARTAL/İSTANBUL- TÜRKİYE adresinde yerleşik BAŞARI KİMYA ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR İMALAT VE PAZARLAMA (bundan sonra “ÜRETİCİ” olarak anılacaktır) ve …………………………………………………………………………………………….. adresinde yerleşik ………………………. (bundan sonra “DİSTRİBÜTÖR” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir distribütörlük sözleşmesi akdedilmiştir.

 1. Bölge ve Ürünler :

1.1.   DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin ürettiği tüm Ürünlerin (bundan sonra “ÜRÜNLER” olarak anılacaktır) …………………………. ’da (bundan sonra “BÖLGE” olarak anılacaktır) tek satıcısıdır.

 1. İyi Niyet Kuralları ve Dürüst Ticaret :

 

2.1.   Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.

2.2.   Bu sözleşmenin şartları ve distribütörlük ilişkisi ile bağlantılı olarak taraflar arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler iyi niyet kurallarını temel alacaktır.

 1. DİSTRİBÜTÖR’ün Görevleri :

3.1.   DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin ürettiği Ürünleri kendi ad ve hesabına Bölgede satar.

3.2.  DİSTRİBÜTÖR,Ürünlerin Bölgede satışı konusunda Üreticinin politikalarına uygun olarak en üst düzeyde çaba göstermeyi ve sorumlu bir firma sıfatı ile Üreticinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözetmeyi taahhüt eder.

 1. Rekabet Etmeme Koşulu :

4.1.  DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin önceden yazılı izni olmadan,bu sözleşmenin kapsamına giren ürünler ile rekabet edebilecek başka bir ürünün Bölgede temsil,üretim,pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamaz.

4.2.   DİSTRİBÜTÖR,önceden Üreticiyi yazılı olarak bilgilendirmek şartı ile, Ürünler ile rekabette bulunmayacak olan herhangi bir başka ürünü temsil etme, üretme, pazarlama ve satma hakkına sahiptir. Bununla birlikte,

                  (i) DİSTRİBÜTÖR’ün temsil etmek istediği ürünlerin özellikleri ve

                  (ii)DİSTRİBÜTÖR’ün çalışmak istediği alanda bulunan üreticinin faaliyet alanı Üreticinin faaliyet alanı ile herhangi bir ilişkisi bulunmaması durumunda Üreticinin bilgilendirilmesine gerek yoktur.

 1. Satış Örgütlenmesi :

 

5.1.  DİSTRİBÜTÖR,bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere,Bölgede tüm Ürünler için satış ve gerekirse satış sonrası hizmetler konusunda gereken örgütlenmeyi oluşturmak zorundadır.

 1. Reklam ve Fuarlar :

 

6.1.  Taraflar her yılbaşı öncesi reklam ve fuar-sergi katılım programını kendi aralarında görüşürler.Yapılacak reklam,Üreticinin imajına ve pazarlama politikalarına uygun olmalıdır.

6.2. Ürünlerin satışını destekleyeci materyaller (katalog, raf ve promosyonlar) DİSTRİBÜTÖR’ün ihtiyaçları doğrultusunda Üretici tarafından desteklenecektir.

6.3. Ürünlerin ambalajları Bölgeye hitap edecek şekilde ve dilde olacaktır. Söz konusu ambalajlar bölgede belirli ve tatmin edici satış hedefleri yakalandıktan sonra, üreticinin istediğini miktarlarda verilen siparişler için geçerli olacaktır.

 1. Satış Fiyatları ve Ürünlerin Teslimi:

 

7.1.   DİSTRİBÜTÖR,aldığı ürünler karşılığında Ürün bedeli kadar banka teminat mektubunu DİSTRİBÜTÖR’e verir. Alınan Ürün karşılığının tamamı teminat mektubu ile garantiye alınamadığı durumlarda DİSTRİBÜTÖR’ün ödemesi banka havalesi olarak türk lirası karşılığı, döviz olarak üreticinin banka hesabına gönderilecektir.

7.2.   Üretici sipariş edilen bütün ürünleri zamanında teslim etmek zorundadır. Üretici, DİSTRİBÜTÖR’den aldığı siparişleri nedensiz olarak geri çeviremez; iyi niyet kurallarına aykırı olarak siparişlerin sürekli olarak reddedilmesi (örneğin, DİSTRİBÜTÖR’ün faaliyetlerinin engellenmesi amacı ile yapıldığı takdirde) sözleşmenin Üretici tarafından ihlal edilmesi anlamını taşıyacaktır ve bundan doğacak tüm sorumluluk üreticiye yüklenecektir.

7.3.   Üretici, aldığı siparişleri teslim etmek için en üst düzeyde çaba göstermeyi taahhüt eder.

7.4.   Ürünlerin DİSTRİBÜTÖR’e satışı, ilgili T.C.yasaları hükümlerine tabidir.Bu sözleşmenin genel ve özel şartları ile ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ilgili yasa hükümlerine göre çözülür.

7.5.   DİSTRİBÜTÖR tarafından Ürün için ödenecek birim fiyatlar, Siparişin üretici tarafından alındığı tarihte geçerli olan birim fiyatlar ve iskonto miktarları gözönünde bulundurularak hesaplanır. Ürünler için doğa bilecek fiyat artışları önceden DİSTRİBÜTOR’e yazılı olarak bilgilendirilecektir.

7.6.   DİSTRİBÜTÖR, taraflar arasında kararlaştırılan ödeme sürelerine özen göstermeyi taahhüt eder.

7.7.   Ürünlerin teslim yeri Üreticinin fabrikasıdır. Ürünler DİSTRİBÜTÖR’ün sorumluluğunda seyahat eder.

 1. Satış Hedefleri :

 

8.1.   Taraflar her yıl sonunda bir sonraki yıl için satış hedeflerini karşılıklı olarak belirlerler.

8.2.   Taraflar, üzerinde mutabakata varılan hedefleri gerçekleştirmek için en üst düzeyde çaba göstereceklerdir; bununla birlikte, taraflardan biri iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde hatalı davranmadığı zaman oluşabilecek sapmalar o tarafın sözleşmeyi ihlali anlamına gelmeyecektir.

 1. Alt Bayiler veya Temsilciler :

 

9.1.   DİSTRİBÜTÖR, Bölgede Ürünlerin satışını yapmak üzere alt bayiler veya temsilciler atayabilir.

9.2.   Alt bayiler ve temsilcilerin faaliyetlerinden DİSTRİBÜTÖR sorumludur.

 1. Üreticinin Bilgilendirilmesi :

 

10.1.                   DİSTRİBÜTÖR, gayretlerinin sonucu olarak kendi faaliyetleri, pazarın şartları ve Bölgedeki rekabet konularında Üreticiyi bilgilendirecektir. DİSTRİBÜTÖR, Üretici tarafından istenen her türlü makul bilgi talebine cevap verecektir.

 1. Dağıtım Fiyatları :

 

11.1.          DİSTRİBÜTÖR, Ürünlerin Bölgedeki satış fiyatlarını belirleme konusunda serbesttir. Bununla birlikte DİSTRİBÜTÖR, Ürünlerin imajını olumsuz etkileyecek fiyatlama politikaları uygulamayacaktır.

 1. Üreticinin Markaları ve Sembolleri :

 

12.1.                   DİSTRİBÜTÖR, Üreticinin markalarını, ticari isimlerini ve diğer sembollerini Üreticinin menfaatlerine uygun şekilde kullanabilir. Bununla birlikte, DİSTRİBÜTÖR, bunları, sözleşmenin uygulama alanına ve Üreticinin menfaatlerine uygun şekilde Ürünleri belirlemek ve reklamını yapmak amacına dönük olarak kullanabilir.

12.2.                   DİSTRİBÜTÖR, Bölgede Üreticinin markalarına, ticari isimlerine, sembollerine veya sınai mülkiyet haklarına karşı herhangibir tecavüz girişimini haber aldığında Üreticiyi uyaracaktır, Üretici de bu tecavüzü önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

 1. Tek Satıcılık :

 

13.1.                    Bu sözleşmenin süresi boyunca, Üretici, başka herhangi bir kişi veya girişimciye (Üreticinin yan kuruluşları da dahil olmak üzere) Bölgede BÖRFH ve HELP STAFF MARKALI Ürünleri temsil etme veya satma yetkisi vermeyecektir. Bunun dışında, Üretici, Bölgede faaliyet gösteren müşterilere doğrudan veya dolaylı olarak BÖRFH MARKALI ÜRÜN satışı yapmayacaktır.

 

 1. Distribütörün Bilgilendirilmesi:

 

14.1.                   Üretici, bu sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olan makul miktardaki dökümanları (broşürler,teknik kılavuzlar,v.b.) bedelsiz olarak DİSTRİBÜTÖR’e verecektir. DİSTRİBÜTÖR, bu sözleşmenin sona ermesi durumunda, elinde bulunan bu tür dökümanları Üreticiye iade edecektir.

14.2.          Üretici, bu sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olabilecek makul ölçüdeki teknik ve ticari bilgileri DİSTRİBÜTÖR’e sağlar.

14.3.                   DİSTRİBÜTÖR, Bölgedeki müşteriler ve rakipler hakkında aldığı bilgilerle ilgili olarak Üreticiyi bilgilendirir.

 

 

 1. Sözleşmenin Süresi :

 

15.1.                    Bu distribütörlük sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiştir.

 1. Sözleşmenin Feshi :

 

16.1.                    Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı davranan taraf menfi ve müsbet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

 1. Uyuşmazlık durumunda Yetkili Merci :

 

17.1.                    Bu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İstanbul Mahkemeleri ile …………………………………. Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme XX/XX/XXXX tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.

İşbu sözleşme Türkçe-İngilizce iki ayrı dilde düzenlenmiştir.

ÜRETİCİ                                                                                           DİSTRİBÜTÖR

……………………………..                                                                         ……………………………

Kaşe – İmza                                                                                        Kaşe – İmza